Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

81 - Reformasjonsdag (31. oktober)

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 46,1-8

Gud er vår faste borg

 

Rom 1,16-17

Guds kraft til frelse

 

Joh 1,16-17

Nåden og sannheten

 

Fortelling: 1 Sam 17,3-11.37-50 David og Goliat

Poetisk tekst: Salme 46, 2a / 2b Omkved: v 8

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·    Oversikt over andre prekensider

 

·    .

·    .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen er ny i 2011.

         2011: Salme 46,1-8 er hentet fra tilleggstekst 4sekrå. Rom 1,16-17 er hentet fra 3sekrå I. Joh 1,16-17 er hentet fra Sejul II som hadde vers 16-18. Vers 18 er med på 3siå III.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på 13sit III. Joh 1,16-17 overlapper med vers 15-18 på 3siå III.

Prekenelementer

Lov og evangelium

Lov og evangelium er nyttige nøkler når en leser Bibelen og hører forkynnelse. Loven er Guds vilje; evangeliet er Guds frelse. Det er nyttig å snakke om lovens tre funksjoner og evangeliets tre funksjoner. Når jeg leser i Bibelen om Guds vilje og om Guds frelse, er det nyttig å tenke over hvilke funksjoner jeg nå leser om. På den måten hjelpes vi til å få med bredden i Bibelen og i troen. Å lytte etter loven og evangeliet når en hører forkynnelse kan være en hjelp til å forstå hvor menigheten har sin styrke og sine mangelsykdommer.

 

Loven sier «du skal» - evangeliet sier «du får»

 

Lov og evangelium har hver sine tre funksjoner eller oppgaver:

Lovens første funksjon: Å regulere samlivet i Guds skaperverk

Dere skal for Herrens skyld underordne dere under enhver myndighet blant menneskene, de skal straffe dem som gjør det onde, og påskjønne dem som gjør det gode. 1 Pet 2,13-14
Før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven en vokter for oss helt fram til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Gal 3,23-24


Lovens andre funksjon: Å avsløre meg og vise at jeg trenger evangeliet

Vi vet at alt det som loven sier, gjelder dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Rom 3,19-20
For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. Matt 15,19


Evangeliets første funksjon: Å overrekke syndenes forlatelse

Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3,23-24
Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Jes 53,5


Evangeliets andre funksjon: Å gi meg et nytt hjerte

Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Gal 2,20


Evangeliets tredje funksjon: Å gi meg håp om evig liv

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! 1 Pet 1,3


Lovens tredje funksjon: Å lære meg å leve det nye livet

Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen Sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke lar oss lede av vår onde natur, men av Ånden. Rom 8,3-4

 

Et par eksempler

Hvis all forkynnelse bare handler om at jeg er en stor synder, men at Gud tilgir (lovens andre funksjon og evangeliets første funksjon), da forsømmes ansvaret for denne verden (lovens første funksjon), og da forsømmes kjærligheten (evangeliets andre funksjon og lovens tredje funksjon). Da blir jeg gående og tenke på hvor syndig jeg er hele tiden. Da kan syndsbekjennelsen føre til selvforakt i stedet for oppgjør, og jeg kommer ikke i gang med å leve ut det nye livet.

         Hvis alt blir bare evangelium, havner vi i en omvendelsesfri kristendom som ikke tar våre medmennesker på alvor. Gud kan ikke bare tilgi oss uten å hente oss inn igjen fra en livsførsel som går på bekostning av våre medmennesker.